เว็บสล็อตแตกง่าย ภูเก็ตจัดประชุมวางแนวทางด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

เว็บสล็อตแตกง่าย ภูเก็ตจัดประชุมวางแนวทางด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลาง เว็บสล็อตแตกง่าย จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาและการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการจากส่วนราชการและภาคเอกชนประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

กล่าวว่า มาตรการด้านความปลอดภัยทางทะเลและมาตรการด้านความปลอดภัยทางบกและมาตรการทางด้านความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน ถือเป็นสิ่งสำคัญ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในกลุ่มอันดามัน

ซึ่งในด้านความปลอดภัยทางทะเลหลังจากเกิดเหตุทางเรือล่มที่ผ่านมา ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการวางมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางทะเล โดยมาตรการดังกล่าวทางจังหวัดในกลุ่มอันดามันก็จะนำต้นแบบของจังหวัดภูเก็ตไปเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางทะเล

ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลของทุกจังหวัดในเขตการท่องเที่ยวอันดามัน ส่วนความปลอดภัยทางบกก็ได้มีการวางมาตรการในด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะรถโดยสารที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ก็ได้มีการวางมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อไป

ด้าน นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า มาตรการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการวางมาตรการทั้งด้านความปลอดภัยทางทะเลและความปลอดภัยทางบกถือว่าได้มีการวางมาตรการครอบคลุมในทุก ๆ ด้านแล้ว หลังจากนี้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้ประกอบการได้ทำตามโดยเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันต่อไป

นายนรภัทร กล่าวว่า จากการลงตรวจสอบพื้นที่พบว่าสภาพพื้นที่ มีความเกี่ยวเนื่องกับป่าชายเลน และ ทะเล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จึงต้องแจ้งให้หน่วยงานดังกล่าวรับทราบด้วย และ มีข้อมูลว่าจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปรับฟังและโต้แย้งข้อมูลต่าง ๆ

ในส่วนของการจัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อแล้วเสร็จ ทาง สผ.ก็จะต้องส่งเรื่องมายังจังหวัด ซึ่งมีคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้พิจารณาว่า เห็นชอบด้วยหรือไม่อย่างไร  ซึ่งเรื่องนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอน ในการให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างไรก็ตามในส่วนของตนก็จะรายงานข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนกลางด้วย เช่น กรมเจ้าท่า กรม ทช. มหาดไทย เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เขาโต๊ะแซะติดตั้งป้าย “ข้อปฏิบัติในการชมลิง” 4 ภาษา

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.61 ที่บริเวณทางขึ้นเขาโต๊ะแซะ อ.เมืองภูเก็ต นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว พร้อมผู้รับจ้างและประชาชนบนเขาโต๊ะแซะลงพื้นที่ดูสถานที่ในการติดตั้งป้าย “ข้อปฏิบัติในการชมลิง” ซึ่งจัดทำเป็น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซีย ตามแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 3 เพิ่มเติม โดยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการชมลิงและระมัดระวังโรคติดต่อที่สำคัญจากลิงสู่คนที่ควรเฝ้าระวังในประเทศไทย 

ผู้ว่าฯ เร่งแก้ปัญหาความล่าช้าศาลากลางใหม่ คาดสร้างเสร็จมิถุนายน 63 ผู้ว่าฯ เร่งแก้ปัญหาความล่าช้าศาลากลางใหม่ ระบุต้องให้เวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จอีก 555 วัน คาดสร้างเสร็จมิถุนายน 63

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการได้ศึกษาความเป็นมา ของการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นทราบมาว่าได้รับงบประมาณ 450 ล้านบาท เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จนถึงปีงบประมาณ 2558 โดยกระบวนการในการก่อสร้างผู้รับจ้างได้ก่อสร้างไปได้แล้วบางส่วน แต่สัญญาการว่าจ้างต้องระงับไป และไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ขณะนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้มีการประชุมหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด

หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบหลักๆ ก็คือ โยธาธิการจังหวัด,ธนารักษ์จังหวัด,คลังจังหวัด และสำนักงานจังหวัด สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้มีการวางแผนร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายหลังจากมีการยุติสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เพราะติดขัดปัญหาบางประการ ทางจังหวัดได้ริบเงินประกันและหลักประกันทั้งหมด

ขณะนี้การดำเนินการส่วนที่เหลือยังไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องกำหนดราคากลางใหม่ ได้มีการประชุมวางแผนกำหนดเวลาในการทำงานไว้ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต แนวทางคือ ประมาณวันที่ 18 ตุลาคม 61 จะประชุมเพื่อขอความเห็นชอบราคากลาง หลังจากนั้นก็จะดำเนินการว่าจ้างในรูปแบบของ e bidding โดยในระหว่างวันที่ 19 ถึง 24 ตุลาคม 61 จะมีการเผยแพร่ประกาศราคากลาง และเนื้อหาในทีโออาร์ (TOR) หลังจากนั้นก็จะมีการ วิจารณ์ทีโออาร์ จากนั้นในวันที่ 1 ถึง 28 พฤศจิกายน 61จะมีการเผยแพร่ประกาศ เพื่อหาผู้ประมูลทางระบบ e bidding สล็อตแตกง่าย