ไม่ใช่เวลามาคิดถึงชื่อเสียงด้วยวิธีจัดการก่อนที่โรคระบาดจะแพร่ระบาดไปทั่วโลก ก่อนหน้านี้

ไม่ใช่เวลามาคิดถึงชื่อเสียงด้วยวิธีจัดการก่อนที่โรคระบาดจะแพร่ระบาดไปทั่วโลก ก่อนหน้านี้

ชื่อเสียงขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับชุดของปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ธรรมาภิบาล นวัตกรรม ความเป็นพลเมือง และความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมที่สนใจเพื่อสร้างความไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ สิ่งที่มีน้ำหนักมากที่สุดคือความสามารถของสถาบันในการปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

ด้วยเหตุนี้ การสื่อสารความซื่อสัตย์เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

จึงไม่สมเหตุสมผล ในสถานการณ์เชิงบวก ความซื่อสัตย์เป็นมากกว่าภาระหน้าที่ขององค์กร อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์เชิงลบ เป็นที่รับรู้กันว่าองค์กรที่พยายามกลายเป็นส่วนรวมให้ใบอนุญาตทางสังคมในการดำรงอยู่ต่อไป ความซื่อสัตย์ขององค์กรและบุคลากรเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างความไว้วางใจและชื่อเสียง ความซื่อสัตย์ส่งเสริมความไว้วางใจซึ่งเสริมสร้างชื่อเสียง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องรู้และตระหนักถึงจุดอ่อนของเราในฐานะบุคลากร ผู้นำ และองค์กร

เหตุใดการจัดการชื่อเสียงที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ

ชื่อเสียงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลักของสถาบันหรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ไม่ว่าจะมีกำไรหรือไม่ก็ตาม เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้คนในการทำธุรกิจและความสัมพันธ์ รับประกันความยืนยาว ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืน

ชื่อเสียงเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นชุดของการรับรู้ว่าผู้ชมที่แตกต่างกันซึ่งองค์กรมีปฏิสัมพันธ์จะสร้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เกิดจากผลรวมของภาพที่ตรงต่อเวลา (สถานการณ์จริง ประสบการณ์ หรือรายงาน) ที่ตรวจสอบหรือขัดแย้งกับความคาดหวังที่ผู้คนมีเกี่ยวกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

การจัดการชื่อเสียงทำได้โดยการจัดการความคาดหวังที่ กลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่าง ๆ มีต่อองค์กร ด้วยเหตุนี้ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร และพวกเขาคิดอย่างไรและคาดหวังอะไรจากคุณ องค์กรได้รับชื่อเสียงที่ดีเมื่อเกินความคาดหมายและสูญเสียชื่อเสียงนั้นเมื่อไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

องค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการจัดการชื่อเสียงที่ถูกต้องคืออะไร

โดยพื้นฐานแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป มีหลักการและค่านิยมที่ชัดเจน ทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้น ความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ ทำงานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน โปร่งใส และเอาใจใส่— ความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อรับรู้ข้อผิดพลาด ความโปร่งใสเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้รับและกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และการเอาใจใส่ในการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่สนใจในองค์กร

สิ่งที่จะกำหนดชื่อเสียงของสถาบันหลังการแพร่ระบาด และผลที่ตามมาคือความสามารถในการแข่งขัน จะเป็นการรับรู้ว่าสถาบันดำเนินการอย่างไรเพื่อลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและปกป้องประชากรในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตรุนแรง

ในบริบทปัจจุบัน ความท้าทายของการแพร่ระบาดจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่เห็นอกเห็นใจ เป็นการสื่อสารที่ผู้นำเต็มใจที่จะสนทนาด้วยท่าทางของการฟังและต้อนรับความกลัว ความกังวล ความโศกเศร้า และความวิตกกังวลจากบริบท การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจว่าสัญลักษณ์ พิธีการ พิธีกรรม และความหมายจำเป็นต้องได้รับการกำหนดความหมายใหม่บนเส้นทางนี้อย่างไร

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมนุษย์ไม่เคยมีความจำเป็นมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น หากคุณยังไม่ได้เริ่มฝึกฝนการดูผู้ชมที่หลากหลายของคุณ ทั้งภายในและภายนอก และพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรสำคัญสำหรับพวกเขา ฉันจึงรู้สึกว่าคุณตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงที่จะเห็นโลกของคุณพังทลายลงในไม่กี่วินาที อย่าเสียเวลา; ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส และนี่คือเวลาของคุณในการจัดระเบียบบ้าน

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ufabet 2023